Wybór studiów

Dane kandydata

Imię
Imię drugie
Nazwisko
Miejsce urodzenia
Data urodzenia (rrrr-mm-dd)
Województwo
Seria i numer dowodu osobistego
PESEL
Imię ojca
Imię matki

Dane teleadresowe

Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr mieszkania
Kod pocztowy
Poczta
Województwo
Nr telefonu
E-mail

Ukończone studia wyższe

Zaznacz jedną lub więcej opcji  I stopnia II stopnia studia jednolite

Oświadczenia

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926, ze zm.).
 Oświadczam, że zapoznałem sie z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Wyższej SzkoleFinansów i Zarządzania w Białymstoku