MBA - Master of Business Administration

Master of Business Administration to światowy standard 2-letniego kształcenia ludzi mających ukończone studia wyższe i doświadczenie zawodowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku prowadzi je od 2004 roku. W 2009 r. zostały one uhonorowane Medalem Europejskim, nagrodą przyznawaną przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

Oferta MBA jest skierowana do średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studium pozwolą osiągnąć wysokie przygotowanie i kwalifikacje w zakresie zarządzania, umożliwiające rozwój i karierę zawodową.

Program MBA jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na praktyczne umiejętności sprawnego i efektywnego kierowania biznesem. Koncepcja programu opiera się na przekazaniu słuchaczom nowoczesnej wiedzy popartej pragmatycznymi umiejętnościami jej stosowania. Zajęcia mają charakter: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, prac projektowych, projektów konsultingowych, gier symulacyjnych, studiów przypadków, pracy dyplomowej. Absolwenci MBA są wyposażeni w nowoczesne narzędzia analityczne i umiejętności praktyczne rozwiązywania problemów organizacyjnych. Program studiów zapewnia rozwój intelektualny słuchaczy, kształtuje umiejętności analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do roli lidera w organizacji dowolnego typu.

WSFiZ zawarła umowę o współpracy przy organizacji studiów Master of Busines Administration z Fachhochschule des Mittelstand (FHM) w Niemczech.

Główne założenia programu

 • dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, umożliwiającej proces systematycznego samokształcenia,
 • kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich, a w szczególności w zakresie: podstaw analizy i identyfikowania problemów przedsiębiorstwa, formułowania koncepcji alternatyw strategicznych dla przedsiębiorstwa, dokonania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji i przekonywania oraz komunikowania się z innymi uczestnikami społecznego procesu gospodarowania,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na zachowania i strategie przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku międzynarodowym oraz opanowanie umiejętności tworzenia i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Ramowy program studiów

 • zarządzanie organizacjami,
 • umiejętności menedżerskie,
 • zarządzanie operacyjne,
 • marketing,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • wizyty studyjne i wykłady gościnne,
 • praca dyplomowa

W ramach każdego modułu wyróżnione są bloki przedmiotowe i tematyczne. Program studiów jest realizowany w czasie 420 godzin.

I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI

1 Organizacja i zarządzanie

2 Analiza strategiczna i strategie organizacji

3 Zarządzanie zmianą i restrukturyzacja

4 Zarządzanie projektami

II UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE

1 Zarządzanie zasobami ludzkimi

2 Przywództwo i tworzenie zespołów

3 Zachowania organizacyjne

4 Coaching

III MARKETING

1 Zarządzanie marketingowe

2 Marketing międzynarodowy

3 Badania marketingowe

4 Public relations – zarządzanie wizerunkiem i reputacją

5 Techniki autoprezentacji

6 E-biznes

IV FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

1 Zarządzanie finansami

2 Analiza i planowanie finansowe

3 Rachunkowość zarządcza

4 Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa

5 Projekty inwestycyjne

VI Wizyty studyjne i wykłady gościnne

PRACA DYPLOMOWA

Praca dyplomowa ma na celu pobudzenie twórczego myślenia oraz zastosowanie zdobytej w trakcie MBA wiedzy do rozwiązania konkretnych problemów organizacji. Doboru tematów pracy dokonują słuchacze. Preferowana jest praca grupowa (2-3 osobowe zespoły). Zakres pracy obejmuje diagnozę i propozycje rozwiązań konkretnego problemu organizacji. W trakcie przygotowania pracy dyplomowej przewidziane są metodyczne i merytoryczne konsultacje z promotorem. Obrona pracy w formie prezentacji odbywa się przed komisją egzaminacyjną.

Metody nauczania na MBA

Mają ułatwić zdobycie wiedzy teoretycznej i opanowanie umiejętności jej wykorzystania, rozwijać umiejętność całościowego i systemowego postrzegania zjawisk gospodarczych, dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów firmy, przewodzenia, pracy grupowej, negocjowania, komunikacji oraz prezentacji. Na zajęciach wykorzystuje się głównie metody aktywizujące: analiza przypadków, projekty grupowe, prezentacja badań empirycznych, gry symulacyjne, warsztaty.

Kadra prowadząca zajęcia

Są to osoby posiadające wszechstronną i głęboką wiedzę merytoryczną, legitymujące się doświadczeniem praktycznym, wykorzystujące metody interaktywne w kształceniu umiejętności słuchaczy.

System ocen

Każdy przedmiot kończy się wystawieniem oceny, w dużym stopniu w oparciu o samodzielną pracę słuchaczy poza zajęciami. Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów, obrona pracy dyplomowej, oraz wniesienie niezbędnych opłat.

Wyjazdy studyjne

Organizowany słuchaczom wyjazd studyjny obejmuje zajęcia warsztatowe, spotkania z pracownikami instytucji otoczenia biznesu, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, spotkania z organizacjami biznesowymi. Program wizyty jest konsultowany z uczestnikami. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia, natomiast pozostałe koszty ponosi szkoła.

Dyplom ukończenia MBA

Jest certyfikatem uznawanym przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw i instytucji. Koncepcja, zawartość, metody kształcenia, dobór kadry dydaktycznej są kształtowane z uwzględnieniem warunków realizacji MBA w uczelni partnerskiej oraz wymogów ich akceptacji przez uczelnię partnerską w Niemczech.

Rozpoczęcie kolejnej edycji studium następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby kandydatów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest powiadamiany telefonicznie. Zajęcia rozpoczynają się w październiku lub lutym i odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu godzin dziennie (na życzenie uczestników dni zajęć mogą ulec zmianie na przykład na piątki i soboty). Cykl kształcenia trwa cztery semestry. W przypadku zajęć prowadzonych przez wykładowców uczelni partnerskiej organizacja zajęć może być inna (trzy kolejne dni tygodnia). Zestaw przedmiotów oraz ich wymiar godzinowy w ramach poszczególnych modułów na życzenie słuchaczy może ulec zmianie. Praca dyplomowa jest realizowana od trzeciego semestru.

Koszty studiów

 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne (wpisowe): 300 zł
 • czesne: 9600 zł (2400 zł za jeden semestr)
 • koszt wyjazdu studyjnego ponosi słuchacz (pobyt w Niemczech od 5 do 7 dni)
 • opłata za wydanie świadectwa i dyplomu
 • opłata archiwizacyjna : 150 zł

Wymagane dokumenty