Oferta

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych urzędników sektora administracji publicznej, którzy wykorzystają zdobyte wiadomości i umiejętności w pracy w urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i wojewódzkich.

Program studiów jest ukierunkowany przede wszystkim na zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności i kompetencji, które są wymagane do skutecznej i efektywnej pracy w jednostkach administracji publicznej. Dlatego też wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków. Studia dają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk administracyjnych. W sposób pogłębiony analizowane są zagadnienia dotyczące funkcjonowania państwa, ustroju administracji centralnej i terenowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego. Słuchacze zapoznają się także z zasadami tworzenia prawa i wydawania aktów indywidualnych.

W toku studiów słuchacze:

 • uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk administracyjnych, norm i regulacji prawnych, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, ustroju i funkcjonowania państwa oraz jego organów terenowych;
 • kształtują praktyczne umiejętności obejmujące szereg zagadnień stanowiących naturę pracy w jednostkach administracji publicznej (wydawanie decyzji administracyjnych, profesjonalna obsługa klienta, postępowanie zgodne z prawem zamówień publicznym, aplikowanie o środki finansowe UE, innowacyjne zarządzanie urzędem, itp.);
 • rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do efektywnej pracy w jednostkach administracji publicznej, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Ramowy program

 • Podstawy finansów publicznych
 • Kontrola zewnętrzna i nadzór administracji publicznej
 • Instytucje i źródła prawa w UE
 • Postępowanie administracyjne i sądowe
 • Prawo zamówień publicznych
 • Podstawy zarządzania
 • Innowacyjne zarządzanie urzędem administracyjnym
 • Systemy zarządzania jakością w administracji publicznej
 • Fundusze unijne dla administracji
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Kontrola i audyt wewnętrzny
 • Podstawy rachunkowości budżetowej
 • Psychologia w pracy urzędnika
 • Organizacja pracy własnej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Koszty łączne studiów (2017/2018):

3430 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

Celem studiów jest

 • przedstawienie słuchaczom kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania w jst, audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem oraz pozyskiwania i audytu funduszy unijnych. Jednocześnie zaprezentowane zostaną zasady ‚corporate governance’ w odniesieniu do wymagań stawianych sektorowi publicznemu.
 • wsparcie merytoryczne kadry zarządzającej w jst, koordynatorów i uczestników systemów kontroli zarządczej, audytorów, osób planujących pracę w tym charakterze w jst, a także przystąpienie do egzaminów warunkujących uzyskanie certyfikatów audytorskich.
 • wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorców zainteresowanych świadczeniem usług consultingowych oraz audytowych, zwłaszcza w sferze funduszy unijnych.

SŁUCHACZE

 • Kadry zarządzającej w jst, koordynatorów i uczestników systemów kontroli zarządczej, audytorów, osób planujących pracę w tym charakterze w jst, a także przystąpienie do egzaminów warunkujących uzyskanie certyfikatów audytorskich.
 • Osób zatrudnionych w administracji publicznej (rządowej i samorządowej);
 • Pracowników instytucji finansowych (banki, instytucje ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, fundusze inwestycyjne itp.);
 • Osób zatrudnionych w firmach użyteczności publicznej (zespoły szkół, komunikacja miejska, szpitale, zakłady opieki społecznej itp.);
 • Przedsiębiorstw, zainteresowanych korzystaniem z funduszy unijnych, oraz ich audytowaniem, zarówno na potrzeby własne jak i świadczących usługi rynkowe.

Wiedza. Słuchacz zna: podstawowe zasady sprawowania kontroli zarządczej, prowadzenia audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zarządzania strategicznego, zarządzania finansami oraz projektami w sektorze publicznym; otoczenie zewnętrzne instytucji publicznej; koncepcje zarządcze stosowane w kontroli zarządczej i w zarządzaniu ryzykiem;

Umiejętności. Słuchacz potrafi: zbudować system kontroli zarządczej w instytucji publicznej; zastosować zasady zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym; przygotować i przeprowadzić proces audytu wewnętrznego: jsfp, jakości i projektu unijnego.

Kompetencje społeczne – postawy. Słuchacz potrafi: skutecznie komunikować znaczenie rozwiązań zarządczych wprowadzonych w związku z realizacją procesu kontroli zarządczej, audytu i zarządzania ryzykiem; ma świadomość problemów, które mogą wystąpić w administracji publicznej przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań zarządczych.

RAMOWY PROGRAM

 • Semestr I:
 1. Podstawy zarządzania.
 2. Zarządzanie strategiczne w jst.
 3. Rachunkowość finansowa i zarządcza.
 4. Finanse publiczne z elementami kontrolingu finansowego.
 5. Podstawy ekonomii.
 6. Elementy statystyki.
 7. Podstawy prawa administracyjnego, gospodarczego, handlowego, podatkowego, zamówień publicznych.
 8. Audyt wewnętrzny w systemie prawnym i w świetle standardów międzynarodowych. Ryzyko i planowanie w audycie.
 9. Aspekty prawne i standardy kontroli zarządczej.
 10. Zarządzanie ryzykiem.

 

Semestr II:

 1. Technologie informatyczne w audycie i kontroli zarządczej.
 2. Nadzór korporacyjny.
 3. Podstawy socjologii i psychologia w zarządzaniu. Efektywna komunikacja.
 4. Metodologia przeprowadzania badania audytowego.
 5. Pozyskiwanie środków unijnych, elementy zarządzania projektami oraz audyt funduszy unijnych.
 6. Warsztaty z zakresu zarządzania i audytu jakości.
 7. Warsztaty przygotowujące do międzynarodowego egzaminu na audytora wewnętrznego.

Koszty łączne studiów (2017/2018):

3830 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

Program studiów przygotowuje do pełnienia roli coacha oraz do pracy przy realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych, w firmach szkoleniowych, konsultingowych, w działach kadr przedsiębiorstw i innych organizacji. Dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia sesji coachingowych, metodyki nauczania, projektowania szkoleń, diagnozowania potrzeb szkoleniowych i dokonywania pomiaru ich efektywności. Pozwala kształtować i doskonalić własny warsztat zawodowy coacha i trenera. Bardzo ważnym elementem studiów są warsztaty i ćwiczenia, które kształtują i rozwijają umiejętności praktyczne.

Zajęcia są prowadzone głównie przez certyfikowanych trenerów, praktyków biznesu i doświadczonych coachów.

Ramowy program studiów:

 • wprowadzenie do technik rozwoju osobistego
 • Zasady uczenia ludzi dorosłych
 • Motywacja i osiąganie celów
 • Psychologia zachowań indywidualnych i grupowych
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Projektowanie szkoleń
 • Prowadzenie szkoleń
 • Ewaluacja szkoleń
 • Autoprezentacja i prezentacja
 • Modele i rodzaje coachingu
 • Warsztat i narzędzia pracy coacha
 • Prowadzenie sesji coachingowych
 • Ewaluacja procesu coachingu
 • Sytuacje trudne w pracy coacha i trenera
 • Coaching w organizacji

Koszty studiów (2017/2018):

3630 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

Cel studiów

Dostęp do zawodu urbanisty jest otwarty. Osobom zainteresowanym profesjonalnym kształtowaniem przestrzeni, tworzeniem racjonalnych rozwiązań urbanistycznych, planowaniem zagospodarowania przestrzennego w różnych wymiarach, oferujemy praktyczne studia podyplomowe, odpowiadające obowiązującym już wymogom prawnym. Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godz. Zostaną przeprowadzone w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Program ramowy

 1. Podstawy gospodarki przestrzennej
 1. Planowanie przestrzenne
 1. Projektowanie urbanistyczne
 1. Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią
 1. Prawne podstawy gospodarki przestrzennej
 1. Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 1. Geograficzne Systemy Informacji (GIS) w gospodarce przestrzennej
 1. Gospodarka nieruchomościami i gruntami
 1. Gospodarka przestrzenna gmin
 1. Programowanie rozwoju regionalnego
 1. Zagadnienia przestrzenne Europy
 1. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 1. Administracja i samorząd terytorialny
 1. Marketing terytorialny
 1. Seminaria i ćwiczenia projektowo-planistyczne.


Warunki ukończenia:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów i uzyskania pozytywnej oceny przygotowanego projektu.

Koszty studiów (2017/2018):

3630 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów w zakresie marketingu i nowoczesnych metod sprzedaży uwzględniających aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kierunek przygotowuje do pracy w branży handlowej oraz w działach marketingu i sprzedaży wszelkich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Absolwenci zdobywają wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy na wielu różnorodnych stanowiskach w obszarze marketingu i sprzedaży, a przede wszystkim w sektorze handlu.

Studia są skierowane do osób, które pracują lub chcą znaleźć zatrudnienie w sektorze handlu, działach sprzedaży i marketingu.

 

Ramowy program studiów:
(bloki tematyczne)

 • Rozwój handlu w gospodarce narodowej
 • Merchandising
 • Marketing relacyjny
 • Badania marketingowe
 • Zarządzanie i organizacja służb sprzedaży
 • Logistyka w handlu i sprzedaży
 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Obsługa klienta

Koszty łączne studiów (2017/2018):

3630 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

Studia kierowane są do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu.

Cele: Studia dostarczają wiedzy i kształtują profesjonalne umiejętności w zakresie konstruowania systemów wynagrodzeń pracowników traktowanych jako element systemu motywowania. Absolwenci studiów potrafią przeprowadzać rekrutację i ocenę pracowników, organizować proces ich doskonalenia zawodowego, planować ścieżki karier, wdrażać kompetencyjne systemy zarządzania personelem. Znają przepisy prawa usprawniających pracę pionu kadrowego. Studia pozwalają również na rozwój umiejętności psychologicznych i kompetencji społecznych słuchaczy.

Program studiów jest ukierunkowany na zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności i kompetencji, które są wymagane do skutecznej i efektywnej pracy na stanowiskach zajmujących się sprawami kadrowymi. Dlatego też wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków. Studia dają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu: doboru pracowników, tworzenia systemów motywacyjnych, polityki wynagradzania, oceniania pracowników, ich doskonalenia itd. W sposób pogłębiony analizowane są zagadnienia dotyczące prawa pracy i prawa cywilnego.

Istotnym elementem programu studiów jest obszerny moduł obejmujący naukę obsługi programów kadrowo-płacowych.

W toku studiów słuchacze:

 • uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu: planowania potrzeb kadrowych i doboru pracowników, systemów motywacyjnych, wartościowania pracy i polityki wynagradzania, oceniania pracowników, ich doskonalenia itd.;
 • kształtują praktyczne umiejętności obejmujące szereg zagadnień stanowiących naturę pracy w działach odpowiedzialnych za prowadzenie spraw pracowniczych (przeprowadzanie selekcji kandydatów do pracy, naliczanie wynagrodzeń, wartościowanie stanowisk pracy, wybór optymalnych narzędzi motywowania, projektowanie i wdrażanie systemu ocen pracowniczych, określanie potrzeb szkoleniowych, itd.) ze szczególnym uwzględnieniem obsługi programów kadrowo-płacowych;
 • rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do efektywnej pracy w działach kadr, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Ramowy program studiów

 • Szkolenia i doskonalenie pracowników
 • Prawo cywilne
 • Wartościowanie pracy
 • Ubezpieczenia i podatki w systemie płac
 • Prawo pracy
 • Komunikacja interpersonalna – negocjacje, mediacje – warsztaty
 • Zapewnienie BHP w zakładzie pracy
 • Systemy wynagrodzeń pracowników w programie Płatnik
 • Programy kadrowo-płacowe
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Budowanie systemów motywacyjnych

Koszty łączne studiów (2017/2018):

3630 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

Współczesny rynek wraz ze swoimi uwarunkowaniami wymusza na funkcjonujących na nim podmiotach poszukiwanie takich rozwiązań, które zapewniają im wysoki poziom efektywności i tym samym możliwości perspektywicznej egzystencji. W konsekwencji logistyka odgrywa coraz większą rolę w nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach. Przyczynia się do osiągania efektów ekonomicznych i rynkowych, stanowi kluczową kompetencję w całym systemie tworzenia i dostarczania wartości dla klienta.

Odpowiednio zastosowany system logistyczny pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz maksymalizację dochodów właścicieli poprzez zmniejszenie kosztów, szybkie dostarczenie produktów odpowiadających oczekiwaniom klientów oraz osiągnięcie wysokiego stopnia pewności i elastyczności przebiegu procesów.

Działania i rozwiązania logistyczne stwarzają dogodne uwarunkowania dla wzrostu wartości przedsiębiorstwa poprzez: zwiększenie przepływów pieniężnych, redukcję ryzyka wynikającego z zmniejszenia i nieprzewidywalności przepływów gotówkowych, wzrost wartości netto dla klienta, wzrost bieżącej wartości klienta dla firmy oraz efektywne wykorzystanie majątku przedsiębiorstwa.

Personel realizujący zadania logistyczne musi myśleć o efektywności działania wykraczającego poza ramy własnej firmy. Logistyk jest poszukiwanym specjalistą zdolnym znaleźć nowe rezerwy, obniżyć koszty działalności, stworzyć nowy potencjał, usprawnić zarządzanie i zdobyć przewagę na rynku.

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych menedżerów zajmujących się planowaniem, sterowaniem i koordynacją procesów przepływu dóbr i informacji, w których uczestniczą podmioty gospodarcze krajowe i zagraniczne. Studia umożliwiają również zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu budowania systemów logistycznych, a także zarządzania nimi w różnych przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu systemów informatycznych i komunikacyjnych.

Adresaci studiów

 • pracownicy komórek logistycznych w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą;
 • osoby, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką;
 • osoby zainteresowane podnoszeniem własnych kompetencji zawodowych.

Ramowy program studiów

 • Podstawy logistyki
 • Zarządzanie logistyczne
 • Kształtowanie systemów logistycznych
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Logistyczna obsługa klienta
 • Koszty logistyki i rachunek kosztów działań
 • Strategie logistyczne
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Zarządzanie jakością
 • Komunikacja w biznesie
 • Rynek usług logistycznych
 • Elementy prawa handlowego

Koszty łączne studiów (2017/2018):

3630 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

PRZESŁANKI I CELE STUDIÓW

Podyplomowe studia OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH to bezpośrednia odpowiedź na potrzeby rynku. Najlepsza kadra akademicka (doświadczeni praktycy) zapewniają możliwość kształtowania i podnoszenia kompetencji wymaganych w sektorze publicznym i wielu podmiotach prywatnych w związku z licznymi i istotnymi nowelizacjami prawa. Zasadniczym celem studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych” jest zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, wieloaspektową problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego oraz nabycie umiejętności przygotowywania dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych.

 

ADRESACI STUDIÓW
Studia kompleksowo przygotowują do pełnienia funkcji personelu zarządzającego ochroną danych osobowych w podmiotach sektora publicznego oraz podmiotach prywatnych. Studia przeznaczone są zarówno dla pracowników różnego profilu przedsiębiorstw, jak i dla przedstawicieli administracji publicznej, szczególnie dla:

 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych,
 • administratorów bezpieczeństwa informacji, lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów,
 • osób tworzących procedury zabezpieczania danych osobowych,
 • pracowników instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za udzielanie informacji publicznej,
 • managerów różnego szczebla i kadry zarządzającej placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola),
 • pracowników działów personalnych i kadr mających kontakt z danymi „kadrowymi”,
 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie procedur kontroli pracownika,
 • wszystkich osób mających dostęp do danych osobowych,
 • pracowników instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za udzielanie informacji publicznej.

 

Ramowy program studiów

(bloki tematyczne)

I. Zarządzenie informacją (30 godz.)

II. Prawne aspekty legalnego przetwarzania danych (48 godz.)

III. SYSTEM OCHRONY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W REGULACJACH W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ (54 godz.)
PRAKTYCZNE STOSOWANIE PROCEDUR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (48 godz.)

Program studiów podyplomowych składa się z sześciu modułów i obejmuje 180 godzin dydaktycznych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
Zajęcia trwają 2 semestry (180 godzin) w formie dwutygodniowych zjazdów (sobotnio-niedzielnych) od października 2015 roku w Filii WSFIZ w Ełku. Uczelnia zastrzega sobie prawo do korekty w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów, przy czym o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
Studia kończą się uzyskaniem zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz pracą końcową.

 Koszty łączne studiów (2017/2018):

3830 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych doradców zawodowych, którzy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, biurach karier oraz innych placówkach oświatowych i instytucjach samorządowych. Profesjonalne poradnictwo zawodowe staje się coraz bardziej pożądaną specjalizacją, dającą Absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia.

Studia realizowane są w dwóch modułach:

 • moduł I – dla osób, które nie są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji do pracy w szkolnictwie (studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin);
 • moduł II – studia oparte na wymogach rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć w szkole i innych placówkach oświatowych (studia trwają trzy semestry i obejmują 350 godzin). Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem, moduł II mogą wybrać wyłącznie osoby mające udokumentowane przygotowanie pedagogiczne.

Ramowy program studiów

 • Psychologia pracy
 • Analiza i elementy rynku pracy
 • Rynek pracy i poradnictwo zawodowe w Unii Europejskiej
 • Prawo pracy
 • Orientacja i poradnictwo zawodowe w urzędach pracy
 • Orientacja i poradnictwo zawodowe w systemie oświaty
 • Socjologiczne aspekty poradnictwa zawodowego
 • Aktywne metody poszukiwania pracy
 • Poradnictwo zawodowe osobom niepełnosprawnym
 • Ewaluacja pracy doradcy zawodowego
 • Diagnoza psychologiczna w poradnictwie zawodowym
 • Etyczne aspekty poradnictwa zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna – warsztaty
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Informatyczna baza danych doradcy zawodowego
 • Wykorzystanie Internetu w doradztwie zawodowym
 • Orientacja i poradnictwo zawodowe w systemie oświaty
 • Diagnoza psychologiczna w poradnictwie zawodowym
 • Metodyka poradnictwa zawodowego w oświacie
 • Negocjacje i mediacje
 • Systemy zarządzania jakością w edukacji
 • Kompetencyjne systemy zarządzania zasobami ludzkimi
 • Outplacement
 • Indywidualny Plan Działania
 • Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
 • Planowanie kariery zawodowej

Koszty łączny studiów (2017/2018):

3630 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

– II Moduł – 1700 zł

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie nauczania przedsiębiorczości. W toku procesu kształcenia słuchacze zdobędą kwalifikacje i kompetencje niezbędne w pracy nauczyciela przedsiębiorczości. Program i cel studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli pracujących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, którzy zajmują się lub chcą rozpocząć nauczanie przedsiębiorczości.

Warunkiem rekrutacji na studia jest ukończenie studiów wyższych (licencjat, magister) oraz udokumentowane posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Ramowy program studiów:
(bloki tematyczne)

 • Teoria i praktyka przedsiębiorczości
 • Działalność gospodarcza
 • Podstawy ekonomii i zarządzania
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Podstawy prawa handlowego
 • Metodyka nauczania przedsiębiorczości
 • Praktyka

 Koszty łączne studiów (2017/2018):
3630 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

– II Moduł – 1700 zł

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy, która jest niezbędna do profesjonalnego wykonywania zawodu księgowego, a także do pełnienia innych funkcji, w których kompetencje zakresu: finansów, rachunkowości i podatków są szczególnie przydatne. Studia są skierowane przede wszystkim do kandydatów na księgowych oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Adresatami studiów są także księgowi i pracownicy biur rachunkowych oraz inne osoby zainteresowane problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami.

Program studiów jest ukierunkowany przede wszystkim na zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności i kompetencji, które są wymagane do skutecznej i efektywnej pracy w działach finansowo-księgowych różnorodnych organizacji. Dlatego też wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków. Istotnym elementem programu studiów jest obszerny moduł obejmujący naukę obsługi programów finansowo-księgowych.

W toku studiów słuchacze:

 • uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, a w szczególności: rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, aktualnych regulacji prawnych, systemu podatkowego oraz rachunku kosztów;
 • kształtują praktyczne umiejętności obejmujące szereg zagadnień stanowiących naturę pracy w księgowości (przygotowywanie sprawozdań finansowych, naliczanie podatków i składek ZUS, przygotowywanie urzędowych deklaracji, podejmowanie decyzji dotyczących wyboru form finansowania działalności gospodarczej, ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych, itp.) ze szczególnym uwzględnieniem obsługi programów finansowo-księgowych;
 • rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do efektywnej pracy na stanowiskach finansowo-księgowych, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Nowatorski program, atrakcyjne metody prowadzenia zajęć oraz liczne grono praktyków prowadzących zajęcia gwarantują wysoki poziom kształcenia.

 Czas trwania studiów – 2 semestry (180 godz.)

Ramowy plan studiów

 • Rynek kapitałowy i pieniężny
 • Rachunkowość finansowa
 • Prawo cywilne i administracyjne
 • Podatki w systemie płac
 • Formy finansowania działalności gospodarczej
 • Programy finansowo-księgowe
 • Prawo gospodarcze
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Elementy rachunkowości zarządczej
 • Analiza finansowa
 • Prawo podatkowe
 • Rachunek kosztów
 • Ubezpieczenia w systemie płac
 • Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Koszty łączne studiów (2017/2018):

3630 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

II Moduł – 1700 zł

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

Celem studiów jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności kierowniczych oraz pomoc w opanowaniu sztuki podejmowania decyzji. Słuchacze otrzymają szeroki zasób nowoczesnej wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, kierowania ludźmi, zarządzania organizacją, finansów, marketingu. Zdobędą też praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów bieżących i strategicznych przedsiębiorstwa. Istotnym wyróżnikiem studiów jest wiedza dotycząca samokształcenia menedżera i praktyczny charakter wykładanych przedmiotów.

Studia pozwolą zapoznać się z najlepszymi praktykami zarządzania w firmach – liderach branż oraz organizacjach publicznych. Adresatami studiów są osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach, pracownicy przygotowujący się do roli kierowniczej a także osoby prowadzące lub zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Zajęcia będą prowadzone nowoczesnymi metodami dydaktycznymi przez praktyków życia gospodarczego, menadżerów i doradców firm oraz wykładowców akademickich.

RAMOWY PROGRAM

Kierowanie sobą

· Potencjał i obszary rozwoju kompetencji menedżerskich

· Trening antystresowy

· Autoprezentacja

· Etyka menadżera

Kierowanie zespołem

· Podstawy kierowania ludźmi

· Budowanie zespołu i przewodzenie

· Oceny i motywowanie pracowników

· Zarządzanie konfliktem

Zarządzanie organizacją

· Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem

· Zarządzanie strategiczne

· Zarządzanie marketingowe

· Zarządzanie projektami biznesowymi

· Zarządzane finansami

· Praktyczne warsztaty: zarządzanie sprzedażą lub negocjacje

Koszty łączne studiów (2017/2018):

 

3830 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada obowiązek na pracowników służby BHP zatrudnionych na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw BHP posiadania zawodu technika BHP lub wykształcenia o kierunku lub specjalizacji BHP albo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie BHP.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą i umiejętnościami w zakresie BHP. W trakcie studiów słuchaczom przedstawiane są informacje dotyczące nauki o bezpieczeństwie pracy, prawnych uwarunkowaniach zapobiegania zagrożeniom, metod analizy i oceny ryzyka zawodowego, metod badania wypadków, ich dokumentowania i profilaktyki, koszty bezpieczeństwa oraz czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.

Program studiów jest ukierunkowany na zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności i kompetencji, które są wymagane do skutecznej i efektywnej pracy na stanowisku inspektora ds. bhp, specjalisty ds. bhp lub starszego specjalisty ds. bhp. Dlatego też wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków. Studia przygotowują także słuchaczy do założenia własnej firmy, której działalność będzie polegała na świadczeniu usług z zakresu bhp (np. przeprowadzanie szkoleń bhp). Podczas trwania studiów każdy słuchacz będzie miał także możliwość ukończenia kursu okresowego służb BHP i otrzymania stosownego świadectwa.

W toku studiów słuchacze:

 • uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności: regulacji prawnych ochrony pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, roli i zadań organów kontrolnych w zakresie bhp, oceny ryzyka zawodowego, zasad stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa;
 • kształtują praktyczne umiejętności obejmujące szereg zagadnień stanowiących naturę pracy inspektora i specjalisty ds. bhp (ocena ryzyka zawodowego, prowadzenie szkoleń z zakresu bhp, dokumentowanie wypadków, prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z bhp, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, stosowanie znaków i sygnałów bezpieczeństwa itp.);
 • rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do efektywnej pracy na stanowiskach inspektora i specjalisty ds. bhp, mają świadomość pośredniej odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i życie, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje uprawnienia do pracy na stanowisku inspektora BHP w firmie i specjalisty z zewnątrz (umożliwia prowadzenie szkoleń i kursów BHP).

W ramach czesnego podczas trwania studiów podyplomowych Zarządzanie BHP będzie możliwość ukończenia kursu okresowego służb BHP i otrzymanie stosownego świadectwa.

Ramowy program studiów

 • Regulacje prawne ochrony pracy
 • Podstawy mechaniki
 • Podstawy materiałoznawstwa
 • Działalność gospodarcza w obszarze BHP
 • Ergonomia i fizjologia w kształtowaniu warunków pracy
 • Rola i zadania organów kontrolnych w zakresie BHP
 • Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w nowym systemie prawnym
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP
 • Psychologia pracy
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach
 • Analiza i ocena dokumentowania wypadków w obszarze BHP
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w procesach pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Prace szczególnie niebezpieczne oraz substancje niebezpieczne
 • Podstawy dydaktyki w szkoleniach dorosłych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Praktyki dyplomowe

Koszty łączne studiów (2017/2018):

3430 zł brutto
*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP
ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

Głównym celem jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zarówno wewnątrzpaństwowym, jak i międzynarodowym, jak również teoretycznej i praktycznej wiedzy o zarządzaniu kryzysowym. Przygotowanie słuchaczy w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samo-rządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych).

Studia kierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej.

Program studiów jest ukierunkowany na zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności i kompetencji, które są wymagane do skutecznej i efektywnej pracy we wszelkich jednostkach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzaniem kryzysowym. Dlatego też wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria, jak również gra decyzyjna, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków. W sposób pogłębiony analizowane są kwestie prawne i organizacyjne dotyczące zakresu tematycznego studiów.

W toku studiów słuchacze:

 • uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym na szczeblu lokalnym i regionalnym;
 • kształtują praktyczne umiejętności umożliwiające skuteczną realizację zadań z zakresu ochrony ludności w jednostkach i organach służb ratowniczych oraz podmiotach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe;
 • rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do efektywnej pracy w służbach ratowniczych i jednostkach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

 

Ramowy program studiów

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa – system bezpieczeństwa narodowego
 • Rodzaje zagrożeń w Polsce i na świecie
 • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
 • System zarządzania kryzysowego w Polsce i NATO
 • Planowanie oraz praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego
 • Zasady ewakuacji ludzi i mienia z terenów zagrożonych
 • Koordynacja działań oraz przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 • Organizacja i zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • Rola i zadania organów administracji publicznej w sytuacji kryzysowej
 • Krajowy System Ostrzegania – sygnały alarmowania i ostrzegania
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Współdziałanie Sił Zbrojnych RP I innych organów z administracja publiczną w sytuacjach kryzysowych
 • Gra decyzyjna
 • Podstawy medycyny katastrof
 • Obrona cywilna – element wsparcia zarządzania kryzysowego
 • Rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń – fazy zarządzania kryzysem

Koszty łączne studiów (2017/2018):

3830 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie zarządzania edukacją w warunkach gospodarki rynkowej oraz zmian wynikających z wdrażania reformy strukturalnej i programowej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej. Ponadto pragniemy wyposażyć uczestników w umiejętności niezbędne do kreatywnego i sprawnego kierowania placówką oświatową. Ukończenie studiów daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w poszczególnych typach szkół i placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009 roku.

Warunkiem uczestnictwa w studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej, bez względu na rodzaj studiów. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich przedmiotów oraz uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów zgodne ze wzorem MEN.

Zajęcia prowadzone są przez kadrę posiadającą bogate doświadczenie praktyczne, w tym przez pracowników naukowo-dydaktycznych WSFiZ.

Ramowy program studiów

 • Teorie organizacji i zarządzania. Podstawy zarządzania
 • Marketing usług edukacyjnych
 • Prawo oświatowe
 • Prawo pracy (Karta nauczyciela)
 • Komunikacja interpersonalna, negocjacje i mediacje
 • Psychologia zarządzania
 • Zarządzanie czasem
 • Public Relations. Kształtowanie wizerunku szkoły i współpraca z otoczeniem
 • Zarządzanie projektami (pozyskiwanie środków pomocowych z UE)
 • Pomiar jakości pracy szkoły
 • Techniki informatyczne w zarządzaniu oświatą
 • Etyka menedżera oświaty
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa szkoły
 • Ewaluacja w oświacie
 • Zarządzanie strategiczne w oświacie
 • PHP w placówce oświatowej
 • Polityka edukacyjna w Unii Europejskiej

Koszty łączne studiów (2017/2018):

3630 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnych menedżerów ds. personalnych w przedsiębiorstwach i innego rodzaju organizacjach. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie: naboru i doboru pracowników, kreowania polityki personalnej firmy, badania kwalifikacji i predyspozycji zawodowych, rozpoznawania potrzeb rynku pracy, poradnictwa personalnego, a także coachingu.

Program studiów przygotowuje do wdrażania nowoczesnych strategii personalnych firmy, systemów motywacyjnych, rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników, ocen pracowniczych. Obejmuje zajęcia z problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy, a także psychologii, etyki zarządzania, doradztwa personalnego, coachingu oraz kultury organizacyjnej firmy.

Program studiów jest ukierunkowany na zdobycie przez słuchaczy praktycznych kompetencji, które są niezbędne do skutecznej i efektywnej pracy na wszelkich stanowiskach, na których wymagane są umiejętności zarządzania ludźmi. Dlatego też wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty, treningi, ćwiczenia i konwersatoria, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków. W sposób pogłębiony analizowane są kwestie związane z pracą coacha i prowadzenia sesji coachingowych. Absolwent kierunku zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: doboru pracowników, tworzenia systemów motywacyjnych, badania kwalifikacji i predyspozycji zawodowych, oceniania pracowników, wartościowania pracy i kształtowania systemu wynagrodzeń, czy też komunikacji interpersonalnej.

W toku studiów słuchacze:

 • uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu: planowania potrzeb kadrowych i doboru pracowników, systemów motywacyjnych, wartościowania pracy i polityki wynagradzania, oceniania pracowników, ich doskonalenia itd. oraz związanej z pełnieniem funkcji coacha;
 • kształtują praktyczne umiejętności obejmujące szereg zagadnień stanowiących naturę pracy na wszelkich stanowiskach kierowniczych oraz wynikających ze specyfiki prowadzenia sesji coachingowych;
 • rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do skutecznego zarządzania ludźmi, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Kadrę wykładowców stanowią osoby zajmujące się w praktyce zarządzaniem kadrami oraz znani i cenieni w Polsce pracownicy naukowi z zakresu problematyki HRM. W systemie kształcenia stosują nowoczesne metody edukacyjne, takie jak warsztaty i treningi, podczas których słuchacze kształtują umiejętności przywódcze, komunikacji, myślenia analitycznego – niezbędne w pracy z ludźmi.

Ramowy program studiów

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – wprowadzenie
 • Prawo pracy
 • Poradnictwo zawodowe
 • Nowoczesne koncepcje polityki kadrowej
 • Komunikacja interpersonalna – negocjacje, mediacje – warsztaty
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Wartościowanie pracy
 • Budowanie systemów motywacyjnych
 • Organizacja pracy własnej menedżera
 • Coaching
 • Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Systemy ocen pracowniczych

Koszty łączne studiów ( 2017/2018):

3630 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą zdobyć lub rozwinąć swoje kompetencje w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych przy wykorzystaniu negocjacji lub mediacji. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji: negocjatora, mediatora, facylitatora, czyli do profesjonalnego rozwiązywania konfliktów występujących w: zakładach pracy, kontaktach handlowych, politycznych i towarzyskich.

Studia rozwijają i doskonalą praktyczne kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, technik wywierania wpływu społecznego oraz prawa karnego i cywilnego. Absolwent zdobywa dzięki temu umiejętność stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie sporów. Wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków.

W toku studiów słuchacze:

 • uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu prowadzenia negocjacji i mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem: psychologii konfliktu, technik NLP i metod wywierania wpływu;
 • kształtują praktyczne umiejętności umożliwiające profesjonalne prowadzenie negocjacji i mediacji w przypadku wystąpienia konfliktów na gruncie zawodowym, rodzinnym, w sprawach karnych i w środowisku szkolnym oraz doskonalą zachowania asertywne i przygotowują do konstruowania umów i ugód w sprawach cywilnych;
 • rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji mediatora i negocjatora.

Ramowy program studiów:

 

Psychologia konfliktu

Komunikacja interpersonalna

Język perswazji (techniki NLP)

Metody wywierania wpływu – elementy psychologii społecznej

Strategie, metody i techniki negocjacyjne

Podstawy prawa rodzinnego i karnego

Negocjacje biznesowe

Etyka negocjacji i mediacji

Negocjacje i mediacje w środowisku szkolnym

Negocjacje i mediacje w sprawach karnych

Mediacja w terapii rodziny

Trening asertywności

Warsztaty konstruowania umów i ugód w sprawach cywilnych

2 semestry – 180 godz.

Koszty łączne studiów (2017/2018):

3630 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP
ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do efektywnego działania w systemie opieki zdrowotnej, a także aktualizacja i pogłębienie wiedzy i kwalifikacji w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia.

Studia są adresowane do osób zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej oraz wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności w obszarze zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Studia są także atrakcyjną ofertą dla osób pragnących zdobyć nowy i atrakcyjny zawód.

Program studiów jest ukierunkowany na zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności i kompetencji, które są wymagane do skutecznej i efektywnej pracy na stanowiskach kierowniczych w różnorodnych jednostkach ochrony zdrowia. Dlatego też wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków. Studia dają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu: zarządzania przez jakość, zarządzania finansami, polityki zdrowotnej i społecznej, systemu ochrony zdrowia w Polsce itd. W sposób pogłębiony analizowane są zagadnienia dotyczące regulacji prawnych obowiązujących w jednostkach ochrony zdrowia.

W toku studiów słuchacze:

 • uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania w podmiotach z sektora ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem: aspektów prawnych funkcjonowania podmiotów leczniczych, systemu ochrony zdrowia w Polsce, rynku usług medycznych, prawa pracy, polityki zdrowotnej i społecznej, zarządzania finansami w zakładach opieki zdrowotnej;
 • kształtują praktyczne umiejętności obejmujące szereg zagadnień stanowiących naturę pracy na stanowiskach kierowniczych w różnego rodzaju jednostkach ochrony zdrowia (kierowanie oddziałem szpitalnym, zarządzanie pracownikami, prowadzenie negocjacji i mediacji, przeprowadzanie analiz rachunkowo-finansowych, prowadzenie efektywnych działań marketingowych);
 • rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do efektywnej pracy na stanowiskach kierowniczych w podmiotach opieki zdrowotnej, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

 

Ramowy program studiów

 

Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych

Zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej

Rynek usług medycznych

System ochrony zdrowia w Polsce

Podstawy rachunkowości

Zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej

Zdrowie publiczne. Polityka zdrowotna i społeczna

Marketing usług zdrowotnych

Zarządzanie kadrami

Psychologia w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia

Prawo pracy

Zarządzanie strategiczne w jednostkach ochrony zdrowia

Negocjacje

Koszty łączne studiów (2016/2017):

3430 zł brutto

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

Czas trwania studiów: 2 semestry

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE

Uczestnik warsztatów zdobędzie wiedzę z zakresu profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego w wymiarze międzynarodowym oraz sposobu dojścia do skutecznego uzyskania certyfikatu międzynarodowego w zakresie audytu wewnętrznego. Ponadto pozyska umiejętności w zakresie stosowania międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego wg IIA, a także prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami PPZAW (profesjonalnej praktyki zawodowej audytu wewnętrznego) IIA. Absolwent warsztatów nabędzie postawy dotyczące niezależności i obiektywizmu w ocenie audytorskiej oraz etyki postępowania w trakcie realizacji zadań audytowych.

Program:

1. Wprowadzenie

2. Podstawy wykonywania audytu wewnętrznego w JSFP

3. Standardy audytu, nowoczesne podejście do roli i zadań audytora wewnętrznego w JSFP

4. Audytor wewnętrzny jako doradca w bieżącym zarządzaniu jednostką

5. Ćwiczenia – praca w grupach

6. Podsumowanie , pytania

7. Rola i zadania IIA (The Institute of Internal Auditors -Instytutu Audytorów Wewnętrznych)

8. Zasady certyfikacji IIA (certyfikat CIA® – Certified Internal Auditor® , certyfikat CGAP ® – Certified Government Auditing Professional®)

9. Standardy audytu wewnętrznego ( INTOSAI; IIA – poradniki ) i ich odniesienie do praktyki egzaminów w ramach certyfikacji IIA .

10. Specyfika programu certyfikacji w ramach Certified InternalAuditor®

11. Specyfika program certyfikacji w ramach Certified Government Auditing Professional®

12. Wybrane zagadnienia dotyczące specyfiki sektora publicznego objętego programem CGAP

13. Ćwiczenia praktyczne – testy poglądowe w ramach programu certyfikacji CIA i CGAP

Czas trwania warsztatów:
28 godzin, w trybie sobotnio-niedzielnym

Koszt uczestnictwa:
1399,00 zł od osoby – przy zgłoszeniu do 15 lutego 2018 roku
1500,00 zł od osoby – przy zgłoszeniu po 15 lutego 2018 roku
Absolwent zajęć otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów, wystawiony przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ON-LINE